مـقــاله شماره ۲

شرکت پرسفید سیمرغ ، تعداد چهار کانتینر ماشین آلات کشتارگاه دامی از کشور فرانسه وارد نمود. متأسفانه هنگام ورود و ترخیص کالا ، در قانون معافیت ماشین آلات وارداتی خط تولید ، تغییراتی به وجود آمد که مانع استفاده ذینفع ، از معافیت مالیات ارزش افزوده می شد .

مقاله زیر جهت رفع این موانع ، در روزنامه جهان صنعت شماره ۳۸۰۴ مورخ ۲۷ آذر ۹۶ به قلم اینجانب بهمن غلامی ، نوشته شد و پس از آن ، خوشبختانه ، به سرعت ، موانع موجود رفع و کالا با استفاده از معافیت ترخیص گردید.

Article number 2 – explanation

This article was published in the 48 th issue of 2010 in the Journal of the Chamber of Commerce.
Prior to the publication of this article, the presentation and examination of customs declarations and customs formalities was still carried out manually and non-digital, and clearance clearance was carried out from very difficult and complex stages

مقاله منتشره به قلم آقای بهمن غلامی در روزنامه جهان صنعت شماره ۹۶

Published by Mr. Bahman Gholami in the newspaper “Jahan Sanaat No. 96