مـقــاله شـمــاره ۱

این مقاله در شماره ۴۸ سال ۱۳۸۹ مجله اتاق بازرگانی به قلم اینجانب بهمن غلامی ، منتشر گردید.

قبل از انتشار این مقاله ، ارائه و بررسی اظهارنامه و تشریفات گمرکی هنوز به صورت دستی و غیر دیجیتال انجام میگرفت و ترخیص کالا از مراحل بسیار دشوار و پیچیده گذر می کرد .

اگرچه نمی توان ادعا کرد که انتشار این مقاله موجب الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی گردید لیکن باید اذعان کرد ،ارائه راه کار در مطبوعات میتواند در تصمیمات مسئولین تأثیرگذار باشد . جای خوشوقتی است که امروزه بسیاری از راهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله ، توسط گمرک ج.ا.ا اجرایی شده و در این جهت پیش می رود که تجارت بدون کاغذ (Paperles Trading) پیشنهادی بطور کامل تحقق یابد.

Prior to the publication of this article, the presentation and examination of customs declarations and customs formalities was still carried out manually and non-digital, and clearance clearance was carried out from very difficult and complex stages.
Although it can not be claimed that the publication of this article has led to the formalization of customs formalities, it should be acknowledged that the provision of media in the press can have an impact on the decisions of the authorities. It is a good idea today that many of the proposed solutions in this paper have been implemented by the JHA Customs and are in the process of making the proposed Paperless Trading proposal fully implemented.