بازرگانان محترم در صورت نداشتن کارت بازرگانی ، و یا عدم آشنایی با شرکت های حمل و نقل بین المللی این بازرگانی می تواند ، شما را به دارندگان کارت بازرگانی که آمادگی واردات و صادرات کالای شما را داشته باشند ، یا به شرکت های حمل و نقل بین المللی معتبر ، معرفی نماید .

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Export and import

Dear traders, in the absence of a business card, or lack of familiarity with international shipping companies, this merchant can give you business card holders who are ready to import and export your goods or to internationally accredited international shipping companies. Introduce

We do not perform miracles , we dominate our work