ارتقاء سطح کسب و کار بنگاه های اقتصادی ، با ارائه خدمات سریع و با اهداف زیر :

  1. ۱- ترخیص کالاهای بنگاه های مذکور با کمترین چالش.

  2. ۲-پرداخت کمترین حقوق ورودی گمرکی ، با استفاده از مکانیسم های قانونی.

  3. ۳- پیگیری و اقدام موثر ، در صورت بروز هرگونه مشکل گمرکی تا حل نهایی آن.

  4. ۴- در اختیار گذاشتن امکانات و دانش ما به مراجعین محترم.

  5. ۵- گسترش دانش و تکنیک امور گمرکی ، از طریق آموزش امور گمرکی و ترخیص کالا.

  6. ۶- تامین و گسترش فرهنگ صادرات و واردات کالا های مورد نیاز.

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Our mission

Promote the business level of business with fast delivery services with the following objectives

Clearance of the goods of the said firms with the least challenge

Payment of the minimum import customs duty using the legal mechanisms

Tracking and effective action in the event of any problem of customs until its final solution

Provide our facilities and knowledge to the respectable customers

Expansion of knowledge and customs techniques through customs education and clearance clearance

Supplying and expanding the culture of exporting and importing goods required

We do not perform miracles , we dominate our work