چنانچه در جریان ترخیص کالا و حتی با دریافت مطالبه نامه پس از ترخیص ، حقوق ورودی بیشتری علاوه بر آنچه که مطابق اسناد و تعرفه باید پرداخت گردد ، از سوی گمرک مطالبه گردد ، صاحبان کالا می توانند دفاع از حقوق خود را به ما بسپارند تا با طرح موضوع ، ابتدا در ادارات ستادی گمرک ایران و در صورت عدم حصول نتیجه ، با طرح در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر ، نسبت به احقاق حقوق قانونی آنها اقدام نمائیم.

در جستجوی سود برای شما

نمونه دیگری از تلاش ما برای حفظ حقوق مشتری :

برای یکی از شرگت های سازنده اتومبیل و وارد کننده قطعات ، از طرف گمرک مبلغ حدود ۲۹ میلیارد ریال کسر دریافتی مطالبه گردیده بود که با دفاع موثر ما در کمیسیون ها ، منجر به صدور رای در کمیسیون تجدید نظر ، به نفع شرکت مذکور و لغو مطالبه نامه گردید .

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Resolving customs disputes

If during the clearance process and even upon receipt of the request after the discharge, additional import rights, in addition to what must be paid in accordance with the documents and tariffs, are demanded by the customs, the owners of the goods can defend their rights, by designing the subject Initially, in the Iranian Customs Offices and in the absence of a result, proceed with the design of the customs clearance commissions and review their legal rights.

Searching for profit for you

Another example of our effort to protect customer rights

For one of the manufacturer’s car parts and the importer of parts from the customs, an amount of about 29 billion rials was claimed, which, with effective defenses in the commissions, resulted in the issuance of a vote in the revision commission in favor of the company and cancellation of the claim.

We do not perform miracles , we dominate our work