دارای :

  • دفتر مجهز در تهران ، کرج ، بندر عباس و بندرانزلی

  • ترخیص کارانی با احاطه کامل به وظایف خود و روابط عمومی قوی ، در کلیه گمرکات کشور

  • آرشیو فنی و کتابخانه ای کم نظیر ، جهت دسترسی به کلیه بخشنامه ها و قوانین و مقررات گمرکی

  • مکانیزم اداری و مالی منظم ، به روز و منسجم

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Facilities and Organization

Has

Equipped office in Tehran , Karaj , Bandar Abbas and Bandar Anzali

Dispensers with full coverage of their duties and strong public relations in all customs of the country

Unique technical archive and library for access to all regulations and customs regulations.

Regular, up-to-date and coherent administrative and financial mechanism

We do not perform miracles , we dominate our work