ارگانها و موسسات و حتی افرادیکه نیاز به آموزش امور گمرکی داشته باشند ، می توانند از خدمات آموزشی ما استفاده نمایند. سوابق آموزشی ما در صورت مطالبه مشتری ارائه می گردد.

ما معجزه نمی کنیم ، به کار خود مسلطیم

Customs Training

Organizations and institutions, and even those who need to have customs education, can use our educational services. Our educational background is provided on request

We do not perform miracles , we dominate our work